Totalt antall sidevisninger

tirsdag 23. februar 2016

Martyren Polykarp

I dag feirer vi minnet om en av de mest kjente martyrene i den tidlige kirken, kanskje den mest kjente etter Stefanus. Jeg tenker på Polykarp.

Urkirken ble hatet av samfunnet forøvrig og det romerske maktapparatet. Årsakene var mange. En av dem var at de første kristne ikke ville bøye kne for de romerske gudene. Noe slikt ville være helt uforenelig med deres tro. De første kristne bøyde bare kne for Han som var deres Herre, Jesus Kristus. En slik djerv bekjennelse krevde livene til alle apostlene - med unntak av Johannes - og tusenvis av menighetens medlemmer.

Polykarp var en gammel mann - minst 86 år gammel - og sannsynligvis den siste overlevende som hadde kjent en av apostlene som en av disiplene til apostelen Johannes, når han ble innhentet av de romerske myndighetene og led martyrdøden.

Her er noe jeg skrev om Polykarp for noen år siden:

"Dagen i dag er minnedag for biskopen av Smyrna, hellig martyr Polykarp (ca 69-155). Fra ulike historiske kilder vet vi at Polykarp hadde møtt flere av apostlene og andre som hadde sett Herren Jesus. Han er en av de apostoliske fedre og i følge tradisjonen disippel av apostelen Johannes. Han skal ha blitt utpekt av apostlene til å bli biskop. Polykarp er dermed et viktig bindeledd til den apostoliske tid og fremstår som en viktig kirkeleder i Lille-Asia. I de siste årene av sitt liv befant Polykarp seg i Rom og forhandlet med biskop Anicet (154-167) om dateringen av påskefeiringen. Mens han oppholdt seg i Rom, skal han ha vært til stor hjelp for mennesker som hadde rotet seg bort i vranglære, for å få dem på rett vei igjen. Blant annet fikk ham flere av tilhengerne til Valentins gnosis til å omvende seg. Polykarp er også kjent for å ha avvist den farlige vranglæreren Markion. Han endte sitt liv som martyr, trolig i år 156, slik det fortelles i et brev fra forsamlingen i Smyrna, et skrift som vanligvis kalles Polykarps martyrium. Dagens for hans martyrium er satt til 23. februar. Det fortelles at etter at han ble arrestert og ført ut på arenaen hvor han skulle henrettes, kom det en røst fra himmelen som sa: "Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann!" Ingen så den som talte, men de som var rundt Polykarp den dagen hørte stemmen. Den romerske prokonsulen forsøkte flere ganger å få Polykarp til å fornekte troen på Jesus. Han sa blant annet: "Sverg, så skal jeg løslate deg; hån Kristus." Til dette svarte Polykarp: 

"I 86 år har jeg tjent Ham og Han har aldri gjort meg noe ondt; hvordan skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?" Senere da Polykarp ble ført til bålet, ville de nagle ham fast til stillaset hvor veden var gjort klar til å tennes. Da sa Polykarp: "La meg stå slik; for Han som gir meg kraft til å utholde ilden, vil også gi meg kraft til å stå i ro på bålet - uten å være naglet fast." Istedet for å bli naglet fast, ble han bundet. Han la hendene på ryggen, så opp mot himmelen og ba:

Herre Gud, du Allmektige, Jesu Kristi Far.
Gjennom din elskede og velsignede Sønn
har vi mottatt kunnskapen om Deg.
Du er Gud over engler og makter, over hele skapningen
og de rettferdiges slekt, de som lever for Ditt åsyn.
Jeg priser Deg fordi Du har funnet meg verdig denne dagen og timen
for å bli regnet blant martyrene og få drikke Kristi beger
for å oppstå til evig liv med kropp og sjel i Den Hellige Ånds udødelighet.
Måtte jeg i dag bli mottatt blant dem for Ditt åsyn
- som et rikt og velbehagelig offer,
slik som Du på forhånd har gjort i stand, åpenbart og fullført,
Du trofaste og sanne Gud.
Derfor lovsynger jeg Deg for alle ting;
jeg priser Deg, jeg ærer Deg ved den evige og himmelske øversteprest,
Jesus Kristus, din elskede Sønn.
Ved Ham og sammen med Ham og Den Hellige Ånd tilkommer
æren Deg, nå og i de kommende tider. Amen.

Da han hadde sagt "amen" ble bålet tent. En veldig flamme blusset opp. De som stod der fikk se et under. Ilden dannet liksom en hvelving og omsluttet Polykarps kropp som et seil som fylles av vinden. Og han som stod der inne, "lignet ikke kjøtt som brenner, snarere brød som blir stekt eller gull og sølv som blir glødet i en ovn. Og vi kjente en vellukt som av duftende røkelse eller kostbar parfyme," leser vi i Polykarps martyrium. Der leser vi også dette: "Da de lovløse mennene til slutt så at kroppen hans ikke kunne bli fortært av ilden, gav de ordre om at skarpretteren skulle gå bort og støte et sverd i ham. Og da han gjorde det, kom det ut en due og mye blod. Ilden sloknet og hele folkemengden undret seg over at det var så stor forskjell mellom de vantro og de utvalgte. Og blant de utvalgte var nettopp Polykarp, denne beundringsverdige martyr som i våre dager var apostolisk og profetisk lærer, biskop over den allmenne kirke i Smyrna."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar