Totalt antall sidevisninger

lørdag 30. juni 2012

De 12 apostlene

Dagen etter Aposteldagen, som var i går, løfter Østkirken, frem alle de 12 apostlene Kristus kalte, og de gjør det både for å minnes dem og i djup takknemlighet. Hos Matteus leser vi: 'Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham'. (Matt 10,1-4) Dagen i dag minnes vi disse 12 som Jesus kalte aller først, og som ved slutten av Jesu jordiske liv får høre Ham selv si: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,18-20)

Disse 12 var vitner til det hele; til Jesu liv og gjerning. En av dem uttrykker det slik: 'Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.  Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus'. (1.Joh 1,1-3) 

Og de var vitner til det største av alt: Kristi død og opptandelse. De 12 apostlenes fest minner oss også om at Kirken er bygd på apostlenes grunn. Disse oppstandelsesvitnene er den kristne troens fremste beskyttere. Når apostelen Paulus senere skal fortelle om de som er medlemmer av Kristi kirke, skriver han:


'Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden'. (Ef 2,19-22)
I dag er dagen for å takke Gud for disse 12 og det de fikk utrettet for Gud. Om man ser nærmere på ikonet ser man den store vitnehæren bak dem. Vi er alle kalt til å være vitner. Før pinsefestens dag heter det: 'Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner...' (Apg 1,8). De greske ordene som brukes for 'vitne' og 'vitnesbyrd' er 'martyreå' og 'martyria'. Det norske ordet 'martyr' betyr altså opprinnelig 'trosvutne', og slik ble det for 10 av disse 12. En av dem ble forræder, og kun Johannes døde en naturlig død som gammel mann. 


Apostlene gav sine liv for at budskapet - De gode nyhetene om Guds rike - skulle nå ut til verdens ende. Takk Gud for det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar