Totalt antall sidevisninger

mandag 9. desember 2013

Hyrdebrev fra den nye eksark for Den økumeniske patriarken

Som tidligere nevnt her på bloggen er det valgt ny eksark for Den økumeniske patriarken etter erkebiskop Gabriels død. Den nye eksarken er erkebiskop Job (bildet). Jeg gjengir her hans første offisielle hilsen:

Job
Ved Guds miskunn Erkebiskop av Telmessos
Eksark for den Økumeniske Patriark

HYRDEBREV

Til presteskap, klosterfolk og lekfolket i
Erkestiftet for Ortodokse Kirker av russisk tradition i Vesteuropa

Kjære Fedre, elskede Brødre og Søstre i Kristus

Det er med stor bevegelse jeg henvender meg til dere her på høytidsdagen for den hellige Apostel Andreas, den Førstkalte, samtidig med at jeg mottar episkopatets nåde fra Hans Hellighet den Økumeniske Patriark og de biskoper som konselebrte med ham, slik som det fordum skjedde for metropolitter i Russlands Kirke. Når jeg nå fra Moderkirken har mottatt denne tjeneste med stort ansvar, som av meg krever mye arbeide, stor innsats og store evner, så håber jeg på å få den nødvendige støtte og hjelp fra dere alle. Derfor befaler jeg meg til deres bønner, slik at jeg kan bli en verdig arvtager til mine forgjengere i salig ihukommelse, metropolittene Eulogij og Vladimir og ærkebiskopene Georgij, Georg, Sergij og Gabriel.

Fra og med nå passer det seg ifølge de hellige kanoniske forskrifter, å ihukomme mitt navn ved alle liturgiske feiringer i alle kirkene i vårt eksarkat. Om noen dager skal jeg introniseres i Alexander Nevskij Katedralen i Paris, hvor jeg har haft den glede at tjene som diakon gjennom 7 år under avdøde Erkebiskop Sergij, innen jeg ble presteviet av avdøde Erkebiskop Gabriel. Alle disse år i vårt erkestifts tjeneste har gjort det muligt for meg å lære en stor del av presteskapet og lekfolket å kjenne personlig, og jeg ser med glede frem til, ved mine kommende pastorale besøk, å gjense mange av dere og stifte bekendtskap med dem jeg ennå ikke kjenner.

Tidligere har vårt eksarkat hatt en viktig rolle blant de ortodokse som er spredt ut over Vesteuropa. Det ble først organisert for å tjene den russiske emigrationen, men det har fra begynnelsen av, inspirert af Metropolitt Eulogij i salig ihukommelse, maktet å vitne om Ortodoksien i Vesteuropa og å være åpent overfor andre kristne kirker i en sannhetens dialog. Vår plikt i dag er å forbli tro mot denne arven og fortsette å tjene den ortodokse diasporas enhet. Da vi befinder oss i det Økumeniske Patriarkats jurisdiktion, bør vi i denne tjeneste arbejde tett sammen andre ortodokse bispedømmer, som er til stede i Vesteuropa, innenfor rammene av bisperådene og i ånden fra den IV Førkonsiliære Panortodokse Konferense. Men for å kunne tjene enheten i Den Ortodokse Kirke, må vi selv, internt, være forenet og utføre Herrens vilje, som den uttrykkes i hans bønn: at de alle må være ét, likesom Du, Fader i meg og jeg i Deg, at de også må være ett i oss, for at verden skal tro, at Du har utsendt meg (Joh. 17,21).

Først og fremst er jeg opptatt av å ta vare på den flokk som er meg betrodd, og å våke over flokkens åndelige utvikling. Ifølge vår Frelser, er én menneskesjels frelse mere dyrebar enn å vinde den hele verden (jfr Matt 16,26). Faktisk er Kirken og dens hyrders første plikt å se til, at menneskesjelenes åndelige liv bærer frukt ved å styrke dem i Kristi urokkelige sannhet. Det er grunnen til at vi særlig må våke over våre menigheders liv, hvor menn og kvinner av forskellig herkomst og med forskellige meninger gjennem det liturgiske og sakramentale liv omkring Alteret blir forenet i Kristus og utgjør étt Legeme gennem den felles tro og den felles bønn, slik som den hellige Apostelen Paulus lærer oss det: Her er det ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle én i Kristus Jesus (Ga. 3,28) Til det formål er det nødvendig med et tett samarbeide mellem biskopen, presteskapet, klosterfolkene og lekfolket for bedst muligt å kunne følge opp vårt kall og overvinne den nåværende verdens utfordringer.
Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud Faders kjærlighet og Helligåndens samfunn være med dere alle! (2. Kor. 13,13)

Sign:
+ Job, Erkebiskop av Telmessos, Eksark for den Økumeniske Patriark
Phanar , den 30. november 2013

Fra nettsiden til Den ortodokse kirke i Norge, Hl.Nikolai menighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar